Danh sách trúng tuyển Đại học QSCS trường SQLQ2 năm 2023

KHỐI C00 (VĂN , SỬ, ĐỊA)
I. QUÂN KHU 5
CHỈ TIÊU: 17
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 15,00 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 12 THÍ SINH.
II. QUÂN KHU 7
CHỈ TIÊU: 104 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 15,50 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 104 THÍ SINH.
TIÊU CHÍ PHỤ: ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN ≥ 5,25 ĐIỂM
III. QUÂN KHU 9
CHỈ TIÊU: 64 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 17,50 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 64 THÍ SINH.
TIÊU CHÍ PHỤ: ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN ≥ 4,25 ĐIỂM

 

Xem chi tiết DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

ads