Đáp án đề thi THPTQG môn Lý 2019 – Tất cả các mã đề

Đáp án đề thi môn Lý THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Các nhóm mã đề trùng nhau – so sánh đáp án dựa vào mã đề gốc:

Nhóm 1: 201; 207; 209; 215; 217; 223

Nhóm 2: 202; 208; 210; 216; 218; 224

Nhóm 3: 203; 205; 211; 213; 219; 221

Nhóm 4: 204; 206; 212; 214; 220; 222

Đáp án môn Lý,  Mã đề 201

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý,  Mã đề 202

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.A 9.B 10.C
11.D 12.D 13.D 14.B 15.A 16.B 17.B 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.B 24.A 25.A 26.A 27.C 28.B 29.C 30.A
31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.C 37.A 38.C 39.A 40.C

 

Đáp án môn Lý,  Mã đề 202

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.A 9.B 10.C
11.D 12.D 13.D 14.B 15.A 16.B 17.B 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.B 24.A 25.A 26.A 27.C 28.B 29.C 30.A
31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.C 37.A 38.C 39.A 40.C

 

Đáp án môn Lý, Mã đề 203

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 204

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 205

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 206

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 207

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 208

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.C
11.A 12.C 13.B 14.A 15.D 16.B 17.D 18.A 19.B 20.D
21.D 22.D 23.C 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.D 30.C
31.B 32.C 33.C 34.D 35.A 36.B 37.C 38.B 39.C 40.C

 

Đáp án môn Lý, Mã đề 209

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 210

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 211

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 212

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 213

1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.B
11.B 12.A 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.C 20.B
21.A 22.B 23.B 24.A 25.D 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.B 38.C 39.D 40.C

Đáp án môn Lý, Mã đề 214

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 215

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 216

1.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C
11.B 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.D 18.D 19.B 20.C
21.D 22.C 23.C 24.A 25.B 26.B 27.B 28.A 29.D 30.A
31.C 32.B 33.D 34.C 35.A 36.B 37.D 38.B 39.A 40.C

 

Đáp án môn Lý, Mã đề 217

1.D 2.D 3.C 4.C 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A
11.A 12.C 13.B 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.B 20.A
21.D 22.A 23.D 24.B 25.D 26.B 27.C 28.A 29.B 30.A
31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.C 37.B 38.D 39.B 40.B

 

Đáp án môn Lý, Mã đề 218

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 219

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 220

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 221

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

Đáp án môn Lý, Mã đề 222

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C
11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.C 28.A 29.D 30.B
31.C 32.C 33.D 34.D 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.A

Đáp án môn Lý, Mã đề 223

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.A 8.D 9.A 10.D
11.D 12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.C 19.D 20.A
21.A 22.B 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.A 30.C
31.A 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B

 

Đáp án môn Lý, Mã đề 224

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

 

ads